HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนทอง


ที่ตั้ง  หมู่ 12 บ้านโนนทอง ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  128 คน
จำนวนห้องเรียน  11 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  40.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ศิริพร วีระชัยรัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายชัยยา กลางสวัสดิ์ ครู
3. นายวิริยะ แก่งทองหลาง ครู
4. น.ส.บูรณ์ภัสสร จิตรดี ครู
5. นางมะลิวัน กลางสวัสดิ์ ครู
6. นายพิศิษฏ์ โลไธสง ครู
7. นางเมตตา บาลิสี ครู
8. นายชัยยันต์ กลางสวัสดิ์ ครู
9. นางนันทิยา เวียงสีมา ครู
10. นายวีระพงษ์ ปรึกษา ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชนะชัย กุ๊กสันเทียะ นักการภารโรง

แผนที่