HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกุดจอกใหญ่


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านกุดจอกใหญ่ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  10 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  126 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  65.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ฤชุตรา แนบกระโทก ครู
3. น.ส.สกาวเดือน เทียนปรุ ครู
4. นางพิมพ์ฉวี อาจศิริ ครู
5. นางเนตรชนก พลเยี่ยม ครู
6. นายบรรหาร แนบกระโทก ครู
7. น.ส.วิภาสิริ จันเหลือง ครูผู้ช่วย
8. น.ส.ปรียานุช เจริญศิริ ครูผู้ช่วย
9. น.ส.จุฑารัตน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์ ครูผู้ช่วย
10. น.ส.ณัฐภรณ์ ทาบุดดา ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนารีรัตน์ เนาว์กระโทก ครูพี่เลี้ยง
2. นายสนธยา แนบกระโทก
3. น.ส.จริยา จรัสพันธ์ ครูอัตราจ้าง

แผนที่