HRIS@Korat2

โรงเรียนสมบูรณ์วัฒนา


ที่ตั้ง  หมู่ 3 หนองเต็ง ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  9 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  122 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  19.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุนัย บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางจุฑาทิพย์ สาพิมาย ครู
3. น.ส.จุฑามาศ ชำนาญมะเริง ครู
4. นางวิไล พลสมบัติ ครู
5. นางปราณี วิริยะ ครู
6. น.ส.สุรังสี สวัสดิ์รัมย์ ครู
7. นางขนิษฐารัตน์ จ่ามมาตย์ ครู
8. นายไพโรจน์ บรรจงรอด ครู
9. น.ส.กฤษฎิ์ฐิตา พันธ์สาริกิจ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสรวิชญ์ บรรจงรอด
2. นางจันทราวรรณ แอบทองหลาง ครูผู้สอน

แผนที่