HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ


ที่ตั้ง  หมู่ 6 ซับตะคร้อ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  114 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายมาณัฐพล อุปวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.สุพัทนาพร แสนคำ ครู
3. น.ส.สุภักดิ์ศิริ แก้วมาพะเนา ครู
4. นายจีรศักดิ์ บุญถึง ครู
5. น.ส.ดวงกมล เป็นผาสุข ครู
6. น.ส.นิตยา พันธุ์อินป้อ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ศรินธร ปาทาน เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายประวิทย์ แบงกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่