HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองบัวยอดแก้ว


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านหัวนาคำ ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  112 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  34.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  33.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายพฤทธิ์ พงษ์สีดา ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสมจิตร เจริญศิริ ครู
3. นางเกษร ยิ้มผุ ครู
4. น.ส.อุบลวรรณ สุวรรณทา ครู
5. นายกฤษณพล ราษี ครู
6. น.ส.ชิดชนนี เพลียนอก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายเสมียน สิทธิสังข์

แผนที่