HRIS@Korat2

โรงเรียนหนองพลวงพิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 8 หนองพลวง ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  110 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  5.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  4.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายประเสริฐ นันกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางนิสา ไชยสุข ครู
3. ส.ท.ชัชวาล ไชยสุข ครู
4. นางปิยรัชต์ ภรณ์พรรณพงษ์ ครู
5. นายไวยวรรณ แย้มวิเศษ ครู
6. นางสุนันทา ศรีท้วม ครู
7. นายวิชาญ พิมพารัตน์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.สุนทรี อินทรจิตต์

แผนที่