HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตูม


ที่ตั้ง  หมู่ 9 หนองไผ่ ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  109 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  54.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายนิกร เพ็งลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ภัทรีภรณ์ ใหม่โพธิ์กลาง ครู
3. น.ส.นันทิดา สอิ้งรัมย์ ครู
4. นางพิมลพร สุรัยรัตน์ ครู
5. น.ส.ปิยนันท์ สารแก้ว ครู
6. นายคมสันต์ คงพิมาย ครูผู้ช่วย
7. น.ส.วิยะกานต์ ยะปะเพ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสุนทรา บุตรโยธี ครูผู้สอน

แผนที่