HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกสำโรง


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านโคกสำโรง ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  107 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  12.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางนิติญา นิเรียงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ชนนิกานต์ สกุลสวัสดิ์พันธ์ ครู
3. นายจรีวุฒิ กรรภิรมย์ ครู
4. น.ส.ธัญธิตา บุญมารอง ครู
5. น.ส.วาสนา นีลพันธ์ ครูผู้ช่วย
6. น.ส.สุวนันท์ หนุนกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสายสุดา แตงกระโทก ครูผู้สอน
2. นายณรงค์ หมายรอกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นายชัชวาลย์ สุปัญญเดชา

แผนที่