HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตะแกรง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านตะแกรง ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  105 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  54.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  25.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายไพฑูรย์ เทือกเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางวรรณี จตุพรม ครู
3. นางลักขณา บวรฐิติชัยรัฐ ครู
4. นางอมรรัตน์ แก้วแหวน ครู
5. น.ส.ณิชวรรณ มานะงาน ครู
6. นายจรูญ หมอจีด ครู
7. น.ส.สณัฐตา ชูชีพ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่