HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกันผม


ที่ตั้ง  หมู่ 1 บ้านกันผม ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  7 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  5 คน
จำนวนนักเรียน  103 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  0.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายภาณุวัฒน์ บุทธิจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.อสมาภรณ์ ระงับพิศม์ ครู
3. นางพันนิดา กุมภะ ครู
4. น.ส.สุริษา ฤทธิ์ถาพรม ครูผู้ช่วย
5. น.ส.ฉัตรทริกา จีบโพธิ์ ครูผู้ช่วย
6. น.ส.สุรีพร กัณหา ครูผู้ช่วย
7. น.ส.อรพรรณ ลามีนนท์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 5 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนุชนาฏ ทับจะบก ครูผู้สอน
2. น.ส.ขนิษฐา กุลงูเหลือม เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางอารีรัตน์ ไกลคุ้ม พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4. น.ส.มยุรา มนช้าง ครูคณิตศาสตร์
5. นายอริรุฑ รอดสวัสดิ์ นักการภารโรง

แผนที่