HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์


ที่ตั้ง  หมู่ 5 ดอนพราหมณ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  103 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  78.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายอำนาจ บรรจงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายบัญชา จีนดอน ครู
3. นางระเบียบ เอื้อเมธิยางกูล ครู
4. นางสุวภัทร ปลอดกระโทก ครู
5. น.ส.อุมาพร ดุมกระโทก ครู
6. ส.อ.หญิงอนงค์ เป็นกระโทก ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ณัฐนิชา แก้วยงกศ
2. น.ส.พรทิพย์ ทันกระโทก

แผนที่