HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนตาพรม


ที่ตั้ง  หมู่ 12 โนนตาพรม ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  101 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  13.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  13.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางจารุนิภา ชลธารฤทธา ครู
2. นางสวรส จันทร์แทน ครู
3. นายบุญล้ำ สงคราม ครู
4. น.ส.ปัทมา มิถานนท์ ครูผู้ช่วย
5. น.ส.ตรีรัตน์ ทิศกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.นิษรา แจ่มจำรัส ครูผู้สอน

แผนที่