HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านกระทุ่มแท่น ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  97 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  56.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  30.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสามารถ ขวัญใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.ศุทธินี จงยาว ครู
3. น.ส.ภาวิณี ต่วนไธสง ครู
4. นางพรเพ็ญ นพไธสง ครู
5. น.ส.สงวน เริญไธสง ครู
6. นายมณฑล มาจันทึก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.เครือวัลย์ บุญเขื่อง ครูผู้สอน
2. นายมานพ ค้าสบาย
3. น.ส.สุนทรียา พิมพ์ทองหลาง

แผนที่