HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านตะโก


ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านตะโก ตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  96 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเกรียงไกร จุฬารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.เมวิกา ทวีลาภ ครู
3. นายจักรพงษ์ กันเผือก ครู
4. นางจีรนัน กันเผือก ครู
5. น.ส.อาริยา มวยเก่ง ครู
6. นางดวงพร อาสนะธรรม ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.บุญนาค เมืองนาม ครูผู้สอน
2. นางณิชนันทน์ จันทร์พวง

แผนที่