HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองโพดเพชรพิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านหนองโพด ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  93 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  29.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชัยยศ อุทัยรัตน์ ครู
2. น.ส.ฉลวย ปัตตาเคนัง ครู
3. นายศักดา ทองดี ครู
4. นางยิ่งรัก คนรู้ ครู
5. น.ส.เพียงพิศ รุ่งโรจน์ชวลิต ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางพรรณพิไล โนตไธสง เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่