HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกสะอาด


ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  92 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  14.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  14.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.วรรณศิริ สดกลาง ครู
2. น.ส.ศศิพัตร ทองนอก ครูผู้ช่วย
3. นายธนกิตติ์ กาศก้อง ครูผู้ช่วย
4. น.ส.สุธีธิดา ดวงภักดี ครูผู้ช่วย
5. น.ส.สุกัญญา ชารีวัน ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่