HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองพลอง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านปรางค์ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  91 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  38.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  8.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ณิชนันท์ นิติสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางวิมล ยางกลาง ครู
3. น.ส.แคทรียา วาปีกัง ครู
4. น.ส.ฐิติรัตน์ ไปเจอะ ครู
5. นางนภสร จิตรพิมาย ครู
6. นางนฤมล เพประโคน ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางนุชธิดา เบ้าคำ
2. นายอัศวิน นิติสิทธิ์

แผนที่