HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์


ที่ตั้ง  หมู่ 2 โนนพฤกษ์ ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  88 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  3.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.50 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเสน่ห์ ธีระกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางลำเพย ใจเจริญ ครู
3. นายสุรศักดิ์ หงำกระโทก ครู
4. นางเยาวลักษณ์ พงษ์พิเดช ครู
5. น.ส.รุ่งทิพย์ สะโลรัมย์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.จุฑารัตน์ ช่องพิมาย
2. นายชาญชัย นางสันเทียะ นักการภารโรง

แผนที่