HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านถนนหัก


ที่ตั้ง  หมู่ 4 ถนนหัก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  6 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  83 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  84.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  7.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. ว่าที่ร.ต.กิตติพงษ์ พรมสู ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางนันท์นภัส เขียนนอก ครู
3. นางบุญค่ำ สีบุญเรือง ครู
4. นางปราณี ศักดิ์หารภพ ครู
5. น.ส.นภวรรณ ภิญโญดม ครู
6. น.ส.อัญชนา พรหมพันใจ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ชุติมา ดวดกระโทก พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่