HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์


ที่ตั้ง  หมู่ 10 บึงทับปรางค์ ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  82 คน
จำนวนห้องเรียน  6 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายกรกฏ ช่วยพันธุ์ ครู
2. นายพรศักดิ์ วิทูรพิพัฒน์ ครู
3. นางนภาภรณ์ ฝ่ายโชคชัย ครู
4. นางหทัยทิพย์ พูลเกิด ครู
5. น.ส.มณีรัตน์ เกษตรจังหรีด ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอัมรินทร์ พรหมศรี ครูผู้สอน
2. น.ส.วรรณิภา แฝงกระโทก เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางสุวรรณา แตะกระโทก

แผนที่