HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดหนองจอก


ที่ตั้ง  หมู่ 11 หนองจอก ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  82 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายกฤชฐา ดอนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายพรชัย นิตย์ใหม่ ครู
3. นางมาลิน เซ็นทองหลาง ครู
4. นายจตุรวิทย์ ซึ่งสมณกุล ครู
5. นายอานันทชัย มานะดี ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ปวีณา หนองบุญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายชั้น สานคล่อง

แผนที่