HRIS@Korat2

โรงเรียนโนนตาวิทย์


ที่ตั้ง  หมู่ 1 ขาม ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  4 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  21.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  1.70 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชวาล สุดเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.สุภาภรณ์ ตีบจันทร์ ครู
3. นายดำรงชัย ทองพันธ์ ครู
4. น.ส.วราลักษณ์ สิงห์นอก ครูผู้ช่วย
5. น.ส.สุภาพร พินศิริ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 4 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบรรพต สังเกต ครูผู้สอน
2. นายภัทรพงศ์ ดุลย์ขุนทด เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. นางนาถติยา เชาว์มะเริง
4. น.ส.สุนิษา ไกรคุ้ม

แผนที่