HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านเมืองรัง


ที่ตั้ง  หมู่ 15 บ้านโคกสำราญ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  21.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสมศักดิ์ จำปาหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสาวิตรี ปัจจัยตา ครู
3. นางประไพ หนไธสง ครู
4. น.ส.สุกัญญา ประกอบมิตร ครู
5. นายอนุชา เดชรัตน์ ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.อังคนันท์ หงษ์วิจิตปรีชา เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. น.ส.เสาวลักษณ์ ไม้หอม

แผนที่