HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว


ที่ตั้ง  หมู่ 7 หนองเสาเดียว ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  79 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธนาทิต นวนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายธวัชชัย อนันตรสุชาติ ครู
3. น.ส.นภัทร รัตนวรรณ ครูผู้ช่วย
4. น.ส.ธีราพร มอบกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางกิตติยาพร ปะโนมะตา เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายเจตพล จุกแก้ว ครูผู้สอน
3. นางยุพา แก้วกระโทก

แผนที่