HRIS@Korat2

โรงเรียนขามสงเคราะห์


ที่ตั้ง  หมู่ 7 บ้านขาม ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  77 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายชิณกร เกษศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายบุญธรรม เดชบุญ ครู
3. น.ส.จุรีวรรณ กระแส ครูผู้ช่วย
4. น.ส.นุสรา อลุนโน ครูผู้ช่วย
5. นายวัลลภ ฤกษ์ชัย ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่