HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  76 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  38.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  18.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางธรรมรัตน์ รัตนกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางวิลาวรรณ์ แตงกระโทก ครู
3. น.ส.กาญจนา นาใจคง ครู
4. นายนรินทร์ คำกายปรง ครู
5. น.ส.สุภิญญา เพ็งวงษ์ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ วังสงคราม
2. นายชูเกียรติ แผลงสูงเนิน

แผนที่