HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนปอแดง


ที่ตั้ง  หมู่ 9 โนนปอแดง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  74 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  81.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายปรีชา อุตสาหพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.วีรักษ์ เอิบผักแว่น ครู
3. นางสมนึก ทวาผักแว่น ครู
4. น.ส.บุณยวีร์ วงศ์สมบูรณ์ ครูผู้ช่วย
5. น.ส.กาญจนา โก้กระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายสมเครื่อง คู่กระโทก

แผนที่