HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดอน


ที่ตั้ง  หมู่ 10 บ้านใหม่ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  74 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. จ.ส.ต.กุลศิริ อะโน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางบุญส่ง รักทอง ครู
3. นายไพฑูรย์ รักทอง ครู
4. นางพัธยา ถี่กระโทก ครู
5. น.ส.เสาวลักษณ์ พลหลง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ศุภกาญจน์ สิทธิศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่