HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกอกวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 6 บ้านกอก ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  72 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายทองไทยแท้ ทองดีนอก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายไพศาล ทมกระโทก ครู
3. น.ส.กัญญารัตน์ กลิ่นกระโทก ครู
4. นางสุภัตรา ทศานนท์ ครู
5. น.ส.เจนจิรา กาจหาญ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางกวินทิพย์ เดื่อกระโทก ครูผู้สอน
2. น.ส.อารีรัตน์ เตชะทัต

แผนที่