HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านใหม่พุทไธจารย์ ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  68 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  35.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  17.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุนันทกานต์ มอนไธสง ครู
2. นายกฤษกร จันทรเสนา ครู
3. นางศิริลักษณ์ จันทรเสนา ครู
4. น.ส.อภิญญากร มาตเทพ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญเสริม สุดใจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายภูวดล เงินไทย นักการภารโรง

แผนที่