HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านปรางค์


ที่ตั้ง  หมู่ 9 ปรางค์ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  67 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  3.50 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายณัฐพล ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายธนะ คุตไชยกุล ครู
3. น.ส.กาญจนาพร หง่อยกระโทก ครูผู้ช่วย
4. น.ส.พัชราวรรณ สิงห์สวัสดิ์ ครูผู้ช่วย
5. นายธวัชชัย ปลูกกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ กกกระโทก
2. น.ส.วรรณวิภา เจนครบุรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่