HRIS@Korat2

โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ


ที่ตั้ง  หมู่ 5 สวาสดิ์ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  35.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายเทวินทร์ แจ้งไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.วรรณนภา เปล้ากระโทก ครู
3. น.ส.สมพิศ สายไพศรี ครู
4. นางแสงอรุณ รัตนศฤงค์ ครู
5. น.ส.จรวยพร เติมขุนทด ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางชัญญา ด้วงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นายวิชิต รัตนพลเสน

แผนที่