HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านช่องโค


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านช่องโค ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  2.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางบุสบัน เต็งกิ่ง ครู
2. นายรณชัย ธูปพุดซา ครู
3. นางอินธิรา พันธุ์วงศ์ ครู
4. นางอรุณี ทบธรรม ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.น้ำทิพย์ ชั่งเลื่อย เจ้าหน้าที่ธุรการ

แผนที่