HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย


ที่ตั้ง  หมู่ 11 หนองผักหวาน ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  60.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายจิรายุทธ สุวรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางทองเพชร พรรณพยอม ครู
3. นางวัลลี ไกรสมภาค ครู
4. นายโยธิน สุระเสียง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.อัญชลี ขอมกระโทก

แผนที่