HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านคลองกลาง


ที่ตั้ง  หมู่ 15 คลองกลาง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  64 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  70.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  9.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายทวีวิทย์ ยังทินนัง ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.รุจีรัตน์ คงขลิบ ครู
3. นางศิรินภัส แตะกระโทก ครู
4. น.ส.ปิยรัตน์ ผังฉิมพลี ครูผู้ช่วย
5. น.ส.ธนัตดา มณีกระโทก ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายปิติภัทร อบทองหลาง ครูผู้สอน
2. นายปรีชา ยังทินัง

แผนที่