HRIS@Korat2

โรงเรียนรักชาติประชาบำรุง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโคกรักษ์ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  37.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  21.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.กัญญารัตน์ ขยันงาน ครู
2. น.ส.สุมนฉัตร อินทร์บำรุง ครู
3. น.ส.จริญา แตงกระโทก ครูผู้ช่วย
4. น.ส.ฐานัภภรณ์ แพงคำแหง ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประพันธ์พงศ์ กลิ่นหอม ครูผู้สอน
2. น.ส.รัชนี ทรัพย์นา

แผนที่