HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านสวนปอ


ที่ตั้ง  หมู่ 5 บ้านสวนปอ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  63 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  15.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายธรรมรงค์ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางเรณู ถุนนอก ครู
3. นางธัญวรัตม์ สัจจา ครู
4. นายเสรี ถุนนอก ครู
5. น.ส.วารุณี พิชัยยา ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายบุญมี แท่งทองหลาง
2. น.ส.ศศิธร หมายรอกลาง

แผนที่