HRIS@Korat2

โรงเรียนชุมชนพลับพลา


ที่ตั้ง  หมู่ 4 โค้งยาง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  5 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  62 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายศรีเมือง อ่างลี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางอภิฤดี ไชยโส ครู
3. นางคนึง ปิติสุรเดช ครู
4. น.ส.วรรณวิสา จันทร์พิมพ์ ครูผู้ช่วย
5. น.ส.เกษกนก โทแก้ว ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายประกอบ ป้อมทะเล ครูผู้สอน
2. นางธฤษวรรณ งอกชัยภูมิ

แผนที่