HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองแมว


ที่ตั้ง  หมู่ 10 หนองแมว ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  57 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  20.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.ภคนิตย์ นาสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางปาริชาติ ทิศกระโทก ครู
3. น.ส.รวีวรรณ สดกลาง ครูผู้ช่วย
4. น.ส.วิลาวัลย์ จันทร์งาม ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางบุญช่วย แน่นกระโทก นักการภารโรง

แผนที่