HRIS@Korat2

โรงเรียนวัดสลักได


ที่ตั้ง  หมู่ 14 บ้านสลักได ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30000 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  55 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  25.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  5.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางเดือนเพ็ญ เจียกงูเหลือม ครู
3. นางธัญลักษณ์ เทียนงูเหลือม ครู
4. นางสมพร จันทร์พรม ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนุชา จันขุน

แผนที่