HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านท่าตะเคียน


ที่ตั้ง  หมู่ 13 ท่าตะเคียน ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  55 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  75.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  10.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุวิทย์ ครึกกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.วณิชยา ภาษาสุข ครู
3. น.ส.ปวีณา ไชยวงศ์ษา ครูผู้ช่วย
4. นายภานุวัฒน์ บางโท ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายชิติพัทธ์ จรูญแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. นางพัชรา นามล้ำ ครูผู้สอน
3. นายปั่น เกาะทะเล

แผนที่