HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านหนองม่วง


ที่ตั้ง  หมู่ 8 บ้านตาฮิง ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  54 คน
จำนวนห้องเรียน  9 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  36.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  6.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางจันทร์จิรา วาปีทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายพิสิษฐ์ ป้องนาน ครู
3. นันท์นภัส รักเพชร ครู
4. นายฉัตรมงคล ลาปู้ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางอัมพร คำจันทึก ครูผู้สอน
2. นายทองขาว กิติสุนทรสกุล
3. นายศุภกฤษ์ อินทะดก

แผนที่