HRIS@Korat2

โรงเรียนพิมานประชาสันต์


ที่ตั้ง  หมู่ 15 พิมาน ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  49 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  15.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  20.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายสุทธิรักษ์ ชวนขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.วันวิสา นามดี ครูผู้ช่วย
3. นายธิษกานต์ นามวงษ์ ครูผู้ช่วย
4. นายชาคริต รอดชัยภูมิ ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายแฉล้ม ทนกระโทก

แผนที่