HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโคกพลวง


ที่ตั้ง  หมู่ 9 บ้านโคกพลวง ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  46 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  30.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  24.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. น.ส.อินทิรา เนาวะดี ครู
2. น.ส.อาริยา มีขันทอง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.จิณณพัต พลไร่ ครูผู้สอน
2. นายทองอินทร์ โค้งอาพาท
3. น.ส.อัญชลี นิลศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ

แผนที่