HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านโนนสุวรรณ ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  3 คน
จำนวนนักเรียน  45 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  14.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  12.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุนัย ทวรรณกุล ครู
2. นางแววดาว คมไธสง ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 3 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจินตนา นิลทวี ครูผู้สอน
2. น.ส.สมิตานัน โคตร์สมบัติ
3. นายพิทักษ์ชัย ดวงกระโทก นักการภารโรง

แผนที่