HRIS@Korat2

โรงเรียนราษฎร์บำรุง


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านหนองสะแกเครือ ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  44 คน
จำนวนห้องเรียน  7 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  17.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  17.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางวริศรา แก้วแกมเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางพรมรินทร์ ชูกลิ่น ครู
3. น.ส.ปรียาภรณ์ พึ่งจันดา ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ฐิตาภา จงกลาง

แผนที่