HRIS@Korat2

โรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ


ที่ตั้ง  หมู่ 5 หนองบัวรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  0 คน
จำนวนนักเรียน  42 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  22.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  2.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายพุฒิเกียรติ ก่อศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสมมาท เนียมสูงเนิน ครู
3. นางแฉล้ม ทรวงโพธิ์ ครู
4. นางพรรณพัชร เจริญสุข ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 0 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

แผนที่