HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์


ที่ตั้ง  หมู่ 2 บ้านกุดโบสถ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  4 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  42 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  67.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  11.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวุฒินันท์ หลงพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. น.ส.รุ่งทิพย์ เหขุนทด ครู
3. นางกนิษฐา ไกยชาติ ครู
4. น.ส.อิสรา เจริญดี ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. น.ส.ดวงใจ ประตาทะโย
2. นายสมชาย เปลื้องกระโทก

แผนที่