HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านโนนทะยุง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 บ้านโนนทะยุง ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  2 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  1 คน
จำนวนนักเรียน  39 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  17.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  16.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นางสุนันทา สุขขาวพงศ์ ครู
2. น.ส.โกมลชนก เป็นพิมาย ครูผู้ช่วย
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 1 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ สิริโพธิ์

แผนที่