HRIS@Korat2

โรงเรียนบ้านดะแลง


ที่ตั้ง  หมู่ 11 ดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 อีเมล : @korat2.go.th
ประเภทสถานศึกษา  อนุบาล-ประถมศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร
ผู้บริหารและครู  3 คน
ลูกจ้างประจำ/พนร./ลูกจ้าง  2 คน
จำนวนนักเรียน  34 คน
จำนวนห้องเรียน  8 ห้อง
ระยะทางถึง สพท.  86.00 กิโลเมตร
ระยะทางถึงอำเภอ.  22.00 กิโลเมตร
ศูนย์เครือข่ายฯ

ข้อมูลโรงเรียน ณ วันที่ 2020-12-08


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3 ราย
ที่ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ
1. นายวิทยา เปลี่ยนกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางดวงกมล ฟุ้งสันเทียะ ครู
3. น.ส.นลินี ปัสตัน ครู
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้าง จำนวน 2 ราย
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางจันทนา ใหม่จันดี ครูผู้สอน
2. น.ส.โสภาวรรณ วิกล

แผนที่